Standarder for ungdomsråd

Ungdomsrådene i Finnmark har sammen arbeidet med å lage en felles standard for ungdomsråd. Hvordan skal ungdomsråd jobbe?

13.-15. juni 2018 møttes ungdomsrådene fra Kvalsund, Sør-Varanger, Alta og Hammerfest kommune på Skaidi for å ha en felles fylkessamling. De fikk møte fylkesvaraordfører Tarjei Jensen Bech og ordfører i Hammerfest kommune, Alf E. Jakobsen. Sammen jobbet de med å finne viktige temaer for ungdomsråd å snakke om og med å finne frem til noen standarder som de mente er den beste måten for ungdomsråd å jobbe på. Samlingen ble arrangert av Hammerfest ungdomsråd i samarbeid med Finnmark fylkeskommune.

Standarder for ungdomsråd

Alle kommuner må ha et ungdomsråd. Ungdommene i kommunen må høres i alle saker de interesserer seg for. Ungdomsrådene er like mye verd som andre råd i det kommunalpolitiske systemet. Ungdomsrådene må ha forslags- og talerett i sine kommunestyrer. Ungdomsrådene er politisk nøytrale.

Valg

 • Det er viktig med god rekruttering før valget. Ungdomsrådet bør gå rundt på diverse skoler og presentere rådet. Det må også komme plakater på skolene og og man må ta kontakt med elevråd for å høre om noen der er interessert i å være med. Sosiale media er et fint verktøy i rekruttering.
 • Det bør være en valgkomite som bestående av medlemmer fra det gamle ungdomsrådet, eventuelt også ordfører eller andre. Ungdom som ønsker å bli medlem kan søke via internett. Viktig at de som vil bli med i rådet viser ekte interesse. Mulig at man gjennomfører fysisk intervju. En annen metode er å ha valgmøte der alle ungdommer som vil kan komme og få info. Server gjerne gratis mat til de som kommer. De som vil stille som medlemmer kommer opp og presenterer seg selv, så stemmer de som er tilstede om hvem de vil ha inn i rådet.
 • Alle medlemmene velges for en periode på to år. Det er viktig at det blir overlapping med gamle og nye medlemmer, så man holder valg hvert år der halvparten av rådet velges. Man skal kunne sitte maks 2 toårsperioder.
 • Antall medlemmer må være oddetall og bestemmes utfra størrelsen på kommunen. Helst like mange vara som faste medlemmer. Det må være like mange gutter som jenter. Det er viktig at man passer på at hvis leder er gutt, så må nestleder være jente eller motsatt.

  Ungdomsrådene jobbet i kafédialog med forskjellige spørsmål om ungdomsråd

Møter

 • Ungdomsrådene bør møtes 7-8 ganger i året. En gruppe sa minst 1 møte i måneden. Det viktigste er at man klarer å følge den politiske møtekalenderen som de andre rådene og utvalgene, slik at man får bli del av saksbehandlingen på lik linje med dem.
 • Møtene skal foregå på dagtid og helst på et fast møtelokale på rådhuset slik at man har tilgjengelighet til og blir mer sett av politikerne. Et argument for å variere på møteplassene er at man kan få mer kontakt med andre ungdommer, for eksempel ved å ha møtene på de forskjellige skolene.
 • Ungdomsrådet må få samme møtegodtgjørelse som de andre rådene – arbeid i ungdomsrådet er like mye verdt som arbeid i andre råd. Møtegodtgjørelsen legitimerer og motiverer.
 • Det er viktig å ha nok saker. Alle saker som berører ungdom bør bli tatt opp i ungdomsrådene. Det er det viktig at rådmann og administrasjon følger opp. Alle burde ha mulighet til å sende inn saker til rådet.
 • Sakslisten skal komme minst en uke før møtet slik at alle medlemmene kan få tid til å forberede seg til møtet. Alle må lese ordentlig gjennom sakslisten.
 • Det er viktig at man har et godt system for å informere vara om hva som skjer på møtene, slik at de er godt oppdaterte.

  3 ungdomsråd representert.

Arbeidsmetoder

 • Ungdomsrådene bør ha årshjul og handlingsplan fordi de får bedre oversikt og har klare mål. Da jobber man mer strukturert og har en plan for hva man skal gjøre. Handlingsplanen gjør at man pusher seg selv og gjør også at man husker å for eksempel kontakte presse etter at man har gjennomført en sak. Man må passe på at planen gjør at man fremdeles har rom til å være fleksibel hvis det dukker opp noe uventet.
 • Ungdomsrådene bør i løpet av sin periode få coaching i forskjellige temaer som vil styrke dem i politikken. Dette kan for eksempel være:
  • hersketeknikk
  • møteteknikk
  • tale- og debatteknikk
  • Media/markedsføring
  • Hvordan søke støtte
  • Arrangementproduksjon
  • Politisk struktur i kommunen.
 • Voksenkontakten/sekretæren skal fungere som et hjelpemiddel. De gjør det administrative, skriver saksliste/møteinnkalling/protokoll og veileder rådet. Voksenkontakten skal ikke selv bestemme hva som skal stå på sakslisten, men gi forslag på saksliste til rådet. Alle medlemmer kan foreslå saker til sakslisten.Voksenkontakten har ikke stemmerett i rådet.
 • Et hvert medlem i rådet bør ta spesielt ansvar for hver sin sak på sakslisten, som de forbereder seg ekstra godt til. Slik sørger man for at alle sakene blir godt lest. Medlemmet som har ansvar for sin sak bør også undersøke saken ekstra og spørre andre ungdommer hva de mener.

  Case study hvor man jobbet med saksfremlegg for det fiktive ungdomsrådet Skaidi UR

Samarbeid

 • Det er viktig å ha god kontakt med andre ungdomsråd. Man må bygge videre og opprettholde det gode samarbeidet mellom ungdomsrådene i Finnmark. Felles Facebook-gruppe for alle ungdomsrådene i fylket og felles chat for ungdomsrådsledere kan være lurt.
 • Samlinger for ungdomsråd er en viktig arena for erfaringsutveksling og for å samle den politiske kompetansen til rådene. Det bør byttes mellom hvem som arrangerer og hvor det skal være.
 • Ungdomsrådene bør samarbeide med andre instanser i kommunen, for eksempel ved å kalle inn folk i kommunen (slik som helsesøster og skolesjef) til møtene sine slik at de kan fremme ungdommers interesser.
 • Ungdomsrådene må snakke med andre ungdommer. Medlemmene i ungdomsrådet må samarbeide med elevrådene og finn ut hva de arbeider med. Rådene kan ha flere møter eller arrangementer på skolene.
 • Ungdomsrådene må prøve ut metoder for å hente inn forslag på saker fra andre ungdommer, for eksempel forslagskasse, nettside, sosiale media og epost.
 • Rådene bør ha en mediestrategi. Det er viktig å planlegge for hvordan man skal samarbeide med pressen. Ta kontakt med pressen når man har noe viktig å si. Finn ut hva de er interessert i og inviter dem til å observere på åpne møter.
 • Det er viktig at ungdomsrådene holder kommunestyret oppdatert på hva de jobber med. Ungdomsrådene bør sende videre viktige saker fra sine møter til kommunestyret – også referatsaker slik at de vet hva rådet jobber med. Ungdomsrådene bør holde en god dialog med politikerne, prøve å møte dem og snakke med dem ofte.
 • Ungdomsrådene må bruk taleretten i kommunestyret aktivt i saker som interesserer dem.

Fylkessamlingen ble arrangert av Hammerfest ungdomsråd i samarbeid med Finnmark fylkeskommune.

 

Mulige saker for ungdomsråd

 • Kantine på alle skoler med bedre og sunnere tilbud. Varm lunsj.
 • Alle burde få tilbud om samisk språkundervisning
 • Kildesortering på offentlige bygg (skole, elevboliger osv.)
 • Gang og sykkelsti også på mindre plasser
 • Digital sporing på kollektiv transport, slik at man kan vite når bussen kommer
 • Bedre kollektivtilbud
 • Utvidet alpinbakke
 • Lys i turløyper
 • Samarbeid med elevrådene
 • Leksefri skole
 • Enklere tilgang til støtte for god psykisk helse
 • Bedre helsetilbud for ungdom
 • Kulturkort
 • Større skuterløyper
 • Skolebygg
 • Fraværsgrensa
 • Ungdomshus
 • Sommercamp
 • Park med aktiviteter
 • Sykkelutleie
 • Paintballområde/-utstyr
 • Flerbrukshall
 • Mobbefritt
 • Tidevannskraft
 • Ungdomsfestival
 • Ungdområdets tale- og forslagsrett