Nye vedtekter for Bootleg Event

Bootleg Event hadde årsmøte 4. september 2019. På årsmøtet vedtok de nye vedtekter:

Vedtekter

§1 Navn

Forenings navn: Bootleg Event.
Foreningens hjemsted: Parkgata 28, 9600 Hammerfest.

§2 Form

Bootleg Event er en ideell medlemsforening som samarbeider med ungdomstjenesten i Hammerfest kommune med å drifte ungdomsklubben Bootleg.

§3 Formål

Bootleg Event har som formål å fremme likeverd, å skape ungdomskulturelle aktiviteter og å følge opp nødvendig oppgradering av utstyr. Dette skal skje på ungdomsklubben Bootleg.

Bootleg Event skal i samarbeid med ungdomstjenesten i Hammerfest kommune sikre ungdomsmedvirkning i alle ledd på ungdomsklubben, blant annet gjennom å holde allmøter for brukerne på Bootleg. Det er ungdom som skal starte og drive aktiviteten på klubben, og all aktivitet skal være rusfri.

§4 Medlemskap

 1. Alle mellom 13-20 år som sier seg enig med foreningens formål og vedtekter kan være medlemmer i Bootleg Event.
 2. Medlemskapet er gratis.
 3. Medlemskapet medfører blant annet:
  1. egne plasser under arrangement
  1. medlemsklær
 4. Medlemskapet varer i 1 år av gangen fra årsmøte til årsmøte.
 5. For å være medlem må man stille på møter og delta aktivt under planlegging og gjennomføring av aktiviteter.
 6. Er man ikke aktiv kan man bli bedt om å melde seg ut av foreningen.

§5 Organisasjonsstruktur

 1. Årsmøtet har øverste myndighet. Her velges leder og nestleder, og generelle mål og visjon for året bestemmes.
 2. Medlemsmøter fatter vedtak om aktiviteter og innkjøp som er i tråd med målene og visjonene fra årsmøtene.
 3. Allmøtene har en rådgivende funksjon. De kan ikke fatte vedtak.
 4. Medlemmer i Bootleg Event og ansatte ved ungdomstjenesten i Hammerfest jobber for å gjennomføre vedtakene fra medlemsmøtene.

§6 Møter

Bootleg Event har følgende møtestruktur.

 1. Årsmøte

Årsmøte er Bootleg Events øverste myndighet og avholdes innen 15. september hvert år.

Årsmøte skal

 • Velge møteleder og referent
 • Behandle foreningens årsmelding
 • Behandle foreningens regnskap
 • Lage mål og visjon for det kommende året
 • Behandle innkomne forslag
 • Velge ny leder og nestleder

Vedtak på årsmøtet fattes med alminnelig flertall. Stemmeberettigede er alle som melder seg som medlemmer. Medlemmene sitter fra årsmøte til årsmøte.

 • Medlemsmøter

Medlemsmøtene foregår løpende etter årsmøtet og der jobber man videre med målene fra årsmøtet. Det er på medlemsmøtene man planlegger aktiviteter og hvordan de skal gjennomføres.

Alle medlemmer har forslags-, tale- og stemmerett på møter. Medlemsmøtene er beslutningsdyktige når minimum 4 er tilstede og vedtak gjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

Medlemmene forplikter seg til å møte på medlemsmøtene. Kan man ikke møte må man gi beskjed i god tid på forhånd, slik at man eventuelt kan avtale ny møtedato.

Bootleg Event holder minst 4 medlemsmøter i året utenom årsmøte og allmøter. Det skal føres protokoll fra alle medlemsmøtene.

 • Allmøter

Allmøtene har som formål å finne ut hva brukerne på ungdomsklubben Bootleg er interessert i og hva de vil skal skje på klubben. Allmøtene har en rådgivende funksjon for Bootleg Event, men kan ikke fatte selvstendige vedtak.

Bootleg Event inviterer til to allmøter i året.

Allmøtene er åpne for alle mellom 13-20 år, uavhengig av medlemskap i Bootleg Event.


Forslag til årshjul for møter. Merk: kan være mange flere medlemsmøter enn dette.

§7 Økonomi

Bootleg Event disponerer eget budsjett for innkjøp og aktiviteter på Bootleg. Budsjettet tas ut fra midlene til ungdomstjenesten i Hammerfest kommune og størrelsen bestemmes derfor av ungdomstjenesten.

Bootleg Event har også søknadsmyndighet for ungdomsklubben til relevante sponsorer. De bestemmer selv hvor mye de ønsker å søke for.

Midlene skal brukes til det beste for brukerne på ungdomsklubben.

Regnskap leveres til årsmøtet hvert år. Ungdomstjenesten i Hammerfest har ansvar for å holde oversikt over økonomien.

§8 Oppløsning

Bootleg Event kan kun oppløses etter vedtak i årsmøte. Det forutsetter at oppløsning er varslet minimum 4 uker før årsmøtet. Oppløsning krever 2/3 flertall. Ved oppløsning skal Bootleg Events midler gå til ungdomstjenesten i Hammerfest kommune.

§9 Vedtektsendring

Vedtektsendringer kan kun foretas på årsmøte og krever 2/3 flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede.

Vedtekter vedtatt: 04.09.2019